Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANE               PAeNNKUÕEKÕ  TEGEMINE

 

       Tädi Liisi oli nuõrna Kalmul tüdrikuks. Tämä jäi viie aastasõlt vaesõkslapsõks. Tämä emä suri ää. Tädi Liisil tuli mõtõ, et tieb paennkuõeka. Tegi taina valmis ning akkas küpsetämä. Küpsetäs ühe pannitäve ää ning proovis maiku. Ei olõss iäd.

      Õnnõks tuli siis tämä vanõm õdõ Tiiu kua Kalmulõ. Tiiu proovis kua maiku ning sai otsõ aru, et Liisi oli unutan suõla panõmata, ise tämä ei suass aru, et kuõgid magõdad olid. Pani siis terä suõla juurõ ning paennkuõgid olidkid iäd.

 

 

 

OBOSÕ  RATASTÕ  EDEPANÕMINÕ

 

Obosõ ratta võllid võiti miärdegä ää, kui kauaks võidmata jäid, siis oli obosõl raskõ kuõrmad vädädä. Ennemä oli ju obo ette suur abimies. Ühtegid mootoriga sõeduriista ei olõss. Rattad siäti korda, siis tuõdi obo kas rihalt, kui oli tali või keve otsast, kui oli sui. Obosõl olid päitsed piäs, kuõnu all oli rõngas kus oli sõlmitud pael. Selle paelaga oli obo kua rihal seenä külges.
    Obo tuõdi vällä ning pandi rangid kaela. Raengõ külges olid leid. Leid olid tehtüd laiast rihmast või kuõtud tamsast. Leid ulatusid ümber obosõ. Nied ei lasõss raenga obosõl üle piä ää tulla, kui obo muast rohto näris või eina eenä – kotist sei. Talvõ oli obosõl ikka eenäkoett juurõs.
     Kui rangid olid obosõl kaelõs, siis vääti obo ratta aestõ vahelõ, siis tõstõti üks ais üles ning rangi ruõemõga sai luõga aesa ning raengõ külge panna. Ennemä ühelt puõlt, siis teeselt puõlt. Kui luõk sai piäle, siis vääti rangid rjõnnudõga kindi, siis pandi obosõlõ vaeljad pähä. Ravad suhu ning vaeljastõ külges olõvad ohjad luõga alt läbi, vasaku puõlõ külge. Ohjad käde võetud, sai obosõga õuõst vällä minnä.
     Vahest aeti kua esimene sõnniku kuõrõm ratastõ piäle ning siis pandi obo ede. Meil Suõmetses oli üks nuõr obo naa tulinõ minemä akkama, et pidime ennemä vaeljad luõga vahelt või alt läbi panõma. Naa kui vaeljad pähä sai, akkas obo otsõ minemä, siis pidi ette ruttu obosõ ohjad pio võtma, et oost õiõti minemä juhti.

 

 

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee